Makale Nedir?

Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek amacı ile yazılan yazılara makale denir. Makale teknoloji, giyim, spor, bakım, sağlık vb. akla gelebilecek her konuda yazılabilir. Genellikle alanında uzman kişiler tarafından yazılması gerekse de konuya hakim, yazdığı makalede öne sürdüğü bilgiyi, düşünce ve görüşü açıklayabilen bir kişi tarafından da yazılabilmektedir. Anlaşılır ve orijinal (özgün) yazılması gereken makalede açıklanan konuyla ilgisi bulunmayan hiçbir cümleye yer verilmemesi gerekmektedir. Dergi, gazete ve uygun içerikli sitelerde yayımlanan iyi bir makale için kaliteli içerik, sade bir anlatım ve kapsamlı bir çalışma yapmanız yeterli olacaktır. Yani işin özü makale yazmak emek ister, sabır ister ve en önemlisi iyi bir anlatıcı ister.

Makale Türleri Nelerdir?

Makaleler her konuda yazılabilmelerine rağmen niteliklerine göre temelde iki gruba ayırılır.

Edebi Makaleler: Sanat, edebiyat ve dil ile ilgili konuları işleyen makale türüdür. Edebi makaleleri, bilgilendirici makalelerden ayırmanın en kolay yolu dili kullanış biçimleri ve kurmaca olmalarıdır.

Mesleki / Bilimsel Makaleler: Bilim ve bilime dayalı, tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimler ile ilgili yazılan makale türüdür. Alanında uzaman kişilerce tercihe göre uzun veya kısa yazılabilir.

Edebi ve Bilimsel Makale Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Edebi makaleler hayal gücüne dayanırken, bilimsel makaleler tamamen tez veya görüş üzerine kurulur.
  • Edebi makaleler kurgusal olmalarından dolayı araştırmaya veya bir kaynağa gerek duymazlar. Ancak bilimsel makaleler, derinlemesine bir bilimsel araştırma gerektirir.
  • Edebi makalelerde öznel bir anlatım söz konusuyken bilimsel makalelerde yazar olabildiğince nesnel bir anlatım kullanmaktadır.
  • Edebi makalelerde sonuca ulaşmak gerekmezken bilimsel makalelerde tezler hakkında olabildiğince belirgin sonuçlara ulaşmak gerekmektedir.

Türk Edebiyatı’ndaki İlk Makale

Türk Edebiyatı’nda Tanzimat döneminde görünen ilk makale örneği 1860 yılında Şinasi tarafından kaleme alınan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir. Yazılan bu ilk makale dönemin ilk özel gazetesi kabul edilen Tercüman-ı Ahval de yayımlanmıştır. Türk Edebiyatı’ndaki en önemli temsilcileri ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Fuat Köprülü’dür.

Makale Nasıl Yazılır?

Çeşitli konularda bilgi vermek amacı ile yazılan makaleler, giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşarak yazılmalıdır. Makaleye verilecek başlığın ise konuyu ve yazarın anlattıklarına eş değer nitelikte olması gerekmektedir.

Makalenin Giriş Bölümü

Hemen hemen her yazı türünde olduğu gibi makalede de giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. Makalenin giriş bölümünde, yazılan konu hakkında kısa bir bilgi verilir. Bu bölüm makalede en kısa tutulması gereken yerdir. Çünkü okuyucunun burada makalenin konusunu iyice anlaması yeterlidir.

Makalenin Gelişme Bölümü

Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi gereken yer makalenin gelişme bölümüdür. Burada bilgi vermek için çeşitli yöntemlere başvurulur. Bu yöntemler şunlardır;

  • Savunulan tezin haklılığını ortaya koymak için kanıtları açıklamak,
  • Makalenin amacını daha iyi anlatabilmek adına örnekler vermek,
  • Karşılaştırmalarda bulunmak.

Bu bölümde yazar tezine ek olarak kendi görüş ve düşüncelerine de yer verebilir. Makalenin gövdesi sayılan gelişme bölümünde ne kadar çok bilgi verilir, tezler ispatlanır ise makalenin güvenilirliği ve doğruluğu o kadar artar.

Makalenin Sonuç Bölümü

Gelişme bölümünün sona ermesiyle makalenin sonuç bölümü başlar. Bu bölüm adından da anlaşılacağı gibi konunun nihayete ererek kesin bir sonuca bağlandığı yerdir. Yazar sonuç bölünde isterse genel bir derleme yapmakta serbesttir. Ancak bu bölümde giriş bölümü gibi kısa ve net olmalıdır. Yazar makalesini sonuca bağlarken mecaz anlamlardan uzak durarak toparlayıcı bir şekilde okuyucuya sunmalıdır.